Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Uw behandelaar is BIG-geregistreerd en aangesloten bij beroepsverenigingen. Dit betekent dat zij is gehouden aan door de overheid en beroepsverenigingen gestelde regels en plichten. De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij kunnen dus alleen met uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken. De therapeut mag alleen in noodsituaties zijn/haar geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De behandelaar heeft geen toestemming van u nodig wanneer zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s in een intercollegiaal overleg. Deze collega’s hebben ook een geheimhoudingsplicht.

Uw basis gegevens (onder andere naam, adres, leeftijd) die nodig zijn voor een behandeling worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor derden. Zonder uw toestemming mogen er geen gegevens doorgegeven worden aan anderen. Voor contact met derden zal van tevoren toestemming aan u worden gevraagd.

Uitzondering op bovenstaande vormt sinds 2014 de wettelijke verplichting binnen de GGZ een minimale dataset (MDS) aan te leveren aan het landelijk DBC-informatiesysteem (DIS), over de cliënten die behandeling binnen de BGGZ en SGGZ ontvangen: dit betreffen persoons- en behandelgegevens. Indien u niet wenst deze gegevens kenbaar te maken aan het DIS kunt u een privacyverklaring ondertekenen. Wij mogen uw gegevens dan niet toesturen aan het DIS. Deze privacyverklaring kunt u tekenen bij uw behandelaar in het intakegesprek. De verklaringen zijn ook te vinden via onderstaande links Privacyverklaring SGGZ  (bladzijde 36, bijlage 1) en voor de BGGZ Privacy verklaring BGGZ